Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

KİRALAMA KOŞULLARI

OTOMOBİL KİRA SÖZLEŞME KOŞULLARI
Bu sözleşme birinci sayfanın ön yüzünde plaka ve modeli yazılı aracı kira ile veren enjoy oto kiralama ‘KİRALAYAN ‘, aynı sayfada imzası bulunup kira karşılığı kullanmak üzere alan da ‘KİRACI OLARAK ‘ adlandırılacaktır.
A-GENEL KOŞULLAR
1-Kiralayan mülkiyetinde aracı, aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak, koşullara uyulması şartıyla kiracıya önceden saptanmış süre verilmiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalarken  aracı hasarsız mükemmel durumda ilgili belgeler (trafik ruhsatnamesi, haritalar vb) ve tüm aksesuarlarıyla aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir.
2-Aşağıdaki sayılı durumlarda kiracı aracı hiçbir şekilde kullanmayacağını  öncelikle kabul eder.
Gümrük yasaları , T.C. Kanunu ve diğer yasalarca taşınması suç sayılan her türlü taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde. Kiralayanın izni olmaksızın başka bir aracın yada hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde itilmesinde yada yüklenerek taşınmasında, yarış hız tayini, ralli, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda, trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşınmasında, ödeme şekli her ne olursa olsun, ister yazılı ister sözlü sözleşme ile ivaz karşılığında yolcu yada mal taşımada. Aksi taktirde kiralayan sözleşmeyi istediği zaman fesih edebilir, sözleşme fesih işleminde kiracı geri kalan 2 günlük ücreti kiralayana  ödemekle yükümlüdür.
3-Kiracı, sözleşmeye konu aracı kullanımına tahsis ettiği üçüncü şahsın; kimlik, ehliyet ve adresine ilişkin bilgileri en geç aracın kendisine teslim anına kadar kiralayana vermek ve sözleşmeye ilave ettirmek zorundadır. Aksi halde kira sözleşmeden kaynaklanan haklardan yararlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4-Kiracı seyir dışında aracı, güvenliğini sağlayacak bicimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Çalınma halinde araç bulunmazsa, azami ölçüde bu bedellerin ödenmesinden sorumludur. Aracın hırsızlık nedeniyle hasara uğraması durumunda, işçilik, parça değişimi, bakım süresindeki park giderleri, aracın çekme, yoksun kalınan gelirler, işletme giderleri gibi giderlerinden kiracı sorumludur.
5-Kiracı aracı kiralayana teslimi anında, araca ait resmi belgeleri (ruhsatname ve plaklar ) iade etmediğinde bunları  bulup getirinceye  kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür.
6-Aracın herhangi bir olay nedeniyle  kiracının kusuru olsun ya da olmasın yetkili makamlarca müsaderesi veya alıkonması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar kiracıya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kirası kiralayan tarafından istenir.
7-Kiracı, kira süresi içinde vasıtanın periyodik bakımı (yağlama, yağ değişimi gibi) yaptıracak masrafları kiralayanın adına aldığı faturalar karşılığında kendisine iade edilecektir. Tabi kullanma ve eskime sonucunda yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Buna karşılık mutadı  olmayan bir kullanma veya kaza sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme, donma nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zarar ile benzer olaylar sonucu aracın hareket edememesi durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları kiracıya ait olup kiralayan, aracın işten kalma ücretini geçerli kira tarifesi üzerinden tahsil edecektir. Taşrada gerekebilecek kiralayanın en yakın istasyonuna bildirecek, onayı alınıp yaptırılacak, kiralayan adına düzenlenmiş’ detaylı faturalar’ kiracıya ödenecektir.
8- Döşeme hasarı-Eletronik hasarlarında ödeme yapılmadığından hasar bedeli kiralayan dan aittir.
 9-Herhangi kiracı ve kiralayan 3.şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takibinde birbirine gerekli kolaylıkları gösterip; hakları oranında bir birine vekalet vermek ve de dava haklarını temlik etmek zorunda olup yargılama giderleri bu oran dahilinde yapılacaktır.
10-Kiralayanın belgeli izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.
11-Kiracı hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları ,ya da aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve terhin edemez. Bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz. Bu taahhütte aykırılık ,kiralayana derhal aracın geri verilmesini ,herhangi bir sebebe ve herhangi bir ödeme yapmadan talep hakkını verir.
12-Bir günlük kira 24 saatlik süredir. Bir saatlik gecikmede 1/3 oranında 2 saatlik gecikmede 2/3 oranında 3saatlik gecikmede tam gün olarak hesaplanır.
13-Günlük km sınırı 250 km’dir. Kiracı her 100 km’de bir günlük  araç kirlama bedelinin  ¼ oranında ödemekle yükümlüdür. Günlere göre km sınırlandırılması parantez içinde belirtilmiştir. (2-4 gün  220km, 5-10 gün 200km, 11-15 150km, 16-24 120km, 25-30 100km)
14-Kiracı ile kiralayan arasında ki anlaşmazlıklar Trabzon Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde Türk hukukuna göre çözümlenecektir.

KAZA DURUMUNDA
1-Kiracının araç ile kazaya karışması halinde derhal kiralayanı haberdar etme,kaza tutanaklarını, alkol raporunu, ilgili tarafların ehliyet, ruhsat name, tirafik sigorta poliçeleri vesair evrakı eksiksiz olarak almak ve kiralayana teslim etmekle yükümlüdür. Aksi halde kiracının tüm haklarından vazgeçeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2-Yasal hız sınırlarının aşıldığı durumlarda kaza tespit raporunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi durumunda hasarın tamamını ve kaza sebebiyle doğan ve doğacak olan bütün ödemeyi taahhüt eder.
3-Maddi hasarlarda araç kasko değerinin %4’i oranına kadar oluşacak hasarlar kiralayana aittir. Kaskonun devreye girebilmesi için gereken hasar kasko değerinin  %4 oranın üzerinde olmalıdır.
4-Kazanın olduğu yere en yakın makamdan ,(şehir sınırları içinde trafik polisi, mahalli karakol, şehir dışında jandarma vb . gibi)olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir kaza raporu ve tespit zabitle şahit isim ve adresi, benzeri  bilgiler ve bilgiyi kıracı, kiralayana en geç 48 saat içeresinde tevdi ve ihbarı etmekte yükümlüdür.
5-Kiracının doktor raporuyla saptanmış engelleyici bir durumu yoksa, kazayı kiralayana anında haber vermesi gereklidir. Kiracı hasarlı araca müdahale etmeyecek koruma altına alacaktır. Araçtan bağzı şeylerin çalınması kiracının tazmin sorumluluğu altındadır.
5-Kiracı , aracı kazaya uğratması veya 3. Kişilere zarar vermesi halinde oluşan zararları kiralayan tarafından sigorta şirketinden tahsil edecektir. Sigortadan tahsil edilen kısmı aşan zararlardan veya kiralayanın rücu yoluyla  ödemek zorunda kaldığı tazminatlardan kiracı sorumludur. Kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi talepleri kiracı tarafından karşılanır. Kiralayanın rücu hakkı saklıdır.
6-Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında bulunan veya geçerli ehliyete sahip sürücünün sebebiyet kazalar ile taşınan mallardan doğan, yahut malların sebep olduğu kazalardan doğrudan kiracı sorumludur.
7-Kendisini adli kabil olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan, uğradığı zarar ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıdan talepte bulunma hakkına sahiptir. Aracın işten kalma tazminatı kiracının o döneme ait broşürde belirtilen günlük kira bedeli esas alınarak hesaplanır.
8- Kaza halinde (sakatlık, ölüm) firmamız sorumlu değildir.